Kunstwerken_

Jan Koen Lomans

Contemplation I, 2021

Dit werk is door omstandigheden slechts gedeeltelijk te zien. Voor meer informatie, zie dit artikel in de NRC.

Twee enorme klankschalen pulseren in een omgeving van water. Lomans is een interdisciplinair kunstenaar en werkt met de natuur als een contemplatief motief voor zijn onderzoeks- en samenwerkingsprojecten. In deze installatie komen techniek en de werking van natuur samen om de werking van kwantumfysica tastbaar te maken. Contemplation I is een contemplatieve ruimte, middenin het tumult van de Tramkade, waarin licht, trilling en geluid samenkomen.  

De kwantumfysica veroorzaakte in de 20ste eeuw een revolutie binnen het gangbare wetenschappelijk denken. Materie bleek een veel vloeiender begrip dan tot dan toe werd gedacht: alles is continu in beweging, trilt, genereert een specifieke frequentie en staat in wisselwerking met de omgeving. Het menselijke oog kan materie zien, maar niet de trillingen van de atomen waaruit het bestaat. Als alles trilling is, hebben al onze acties effect op onze omgeving en andersom. Inzicht hebben in deze werking van de kwantumfysica, wat voor alles op aarde en daarbuiten geldt, heeft een effect op hoe we onszelf als onderdeel van en in verbondenheid met alles om ons heen kunnen begrijpen. 

De klankschalen zijn in 2018 ontwikkeld in samenwerking met TU/E Innovation Space. De installatie is in 2021 ontwikkeld in samenwerking met Siegrid Siderius and Adam Foxwell.


Two huge singing bowls pulsate in a watery environment. Lomans is an interdisciplinary artist and works with nature as a contemplative motif for his research and collaboration projects. In this installation, technology and the dynamics of nature are combined to make the mechanisms of quantum physics tangible. Contemplation I is a contemplative space, in the middle of the tumult of Tramkade, where light, vibration, and sound come together. 

Quantum physics revolutionized conventional scientific thinking in the 20th century. Matter turned out to be a much more fluid concept than previously thought: everything is in constant motion, vibrates, and generates a specific frequency, and interacts with its surroundings. The human eye can see matter, but not the vibrations of the atoms of which it is composed. If everything is a vibration, all our actions have an effect on our environment and vice versa. Understanding how quantum physics works, which applies to everything on earth and beyond, has an effect on how we can understand ourselves as part of and connected to everything around us.

The singing bowls were developed in collaboration with TU/E Innovation Space in 2018. The installation was developed in collaboration with Siegrid Siderius and Adam Foxwell in 2021.