RE_MEMBER

Wat betekent het om mens te zijn? Wat is onze plek in de wereld? Hoe verhouden we ons tot niet-mensen? Dit thema biedt alternatieve opvattingen over de wereld door middel van geïnspireerde visies van kunstenaars en andere wegvoorbereiders die verder reiken dan de cognitieve kennis die zo dominant is in het Westen. De kunstenaars nemen ons mee in oeroude alsook pionierende wijsheden. Ze besteden aandacht aan de stemmen die zijn genegeerd door het voortdurende streven van het Westen naar groei en dominantie, en stellen dat juist het voortbestaan van onze soort binnenkort afhangt van een veranderend en inclusief perspectief.

RE_MEMBER verwijst naar datgene wat men nog zou kunnen leren door inzicht te verwerven uit indigenous en niet-westerse tradities, maar ook uit de vergeten oude manieren van het oude Westen om meer verbonden met de natuur om te gaan. Het onderzoekt het integreren van een vergeten mens-natuur relatie. Dit is in feite een ontwikkeling die globaal gaande is. Tegelijkertijd verwijst RE_MEMBER naar inclusiviteit. Want wie is lid, ‘member’ van de gemeenschap? Er is behoefte aan een gemeenschap waarin alle deelnemers gezien en gehoord worden: man, vrouw, LHBTQ+, verschillende achtergronden, nationaliteiten en ook de niet-mens.


What does it mean to be human? What is our place in the world? How do we relate to non-humans? This theme offers alternative views of the world through inspired visions by artists and other pioneers that reach beyond the cognitive knowledge so prevalent in the West. The artists take us into ancient as well as cutting-edge knowledge. They pay attention to the voices that have been ignored by the West’s ongoing pursuit of growth and dominance and argue that the very survival of our species will soon depend on a changing and inclusive perspective.

RE_MEMBER looks into what one might still learn by gaining insight from indigenous and non-Western traditions, as well as from the forgotten ancient ways of the Old West in order to be more connected to nature. It explores how to reintegrate a forgotten human-nature relationship. This is in fact a development that is going on globally. At the same time, RE_MEMBER refers to inclusiveness. Because who is a member of the community? There is a need for a community in which all participants are seen and heard: men, women, LGBTQ+, different backgrounds, nationalities, and also the non-human.