RE_SEARCH

Technologie wordt vaak gezien als het tegenovergestelde van de natuur. In dit thema komen ontwerpers, wetenschappers en publiek samen om te laten zien dat technologie ons daadwerkelijk kan helpen in onze strijd tegen de milieucrisis. Ook wordt getoond dat als de harde wetenschappen en de geesteswetenschappen interdisciplinair samenwerken, er grote stappen te maken zijn. Technologie wordt geproduceerd door mensen en kan een krachtig middel zijn voor verandering, mits verantwoord gebruikt.

Technologie kan ons helpen natuurlijke fenomenen die niet door de menselijke zintuigen waargenomen kunnen worden, beter te begrijpen. Technologie kan ons dichter brengen bij de ervaringen van planten, dieren en zelfs soorten die als niet-voelend worden beschouwd. Het thema RE_SEARCH toont het resultaat van dergelijke positieve technologische vooruitgang en bepleit dat ze de norm kunnen zijn. Bovendien gebruiken de werken bij dit thema de allernieuwste technologie en wetenschappelijke gegevens omgezet in een herkenbare en visuele taal waarmee ze een breed publiek kan aanspreken.


Technology is often seen as the opposite of nature. In this theme, designers, scientists, and the public come together to show that technology can actually help us in our fight against the environmental crisis. It also shows that if the hard sciences and humanities work together in an interdisciplinary way, great steps can be made. Technology is produced by people and can be a powerful tool for change if used responsibly.

Technology can help us better understand natural phenomena that cannot be perceived by the human senses. Technology can bring us closer to the experiences of plants, animals, and even species that are considered non-sensory. The RE_SEARCH theme shows the result of such positive technological advances and argues that they can be the norm. In addition, the works in this theme use the very latest technology and scientific data transformed into a recognizable and visual language that allows it to appeal to a wide audience.